daşary ýurt mahabaty

Qingdao Tongqing International Trade Co., Ltd.2006-njy ýylda esaslandyryldy.Senagat we täjirçilik kärhanasydyr.Kompaniýa, Şandong welaýatynyň owadan Çingdao şäherinde ýerleşýär.Şereketde gidrawliki silindr ýygnamak enjamlary bar we ösen R&D tehnologiýasy we ylmy dolandyryş we marketing topary bar.
Ukrainada, olar GDA ýurtlaryndan gidrawliki silindrleriň önümçilik bazasydyr.
Önümlerimiz bazardaky distribýutorymyz tarapyndan hem satylýar we Ukrainadaky enjamlarynda gidrawlik silindrlerimiz bilen öndürijiler hem bar!Gidrawlik silindrler öndürilende, toplanan tejribä bil baglaýarys, şonuň üçin önümlerimiz ýokary hilli we ygtybarly.Gidrawlik silindrleri öndüriji hökmünde amatly hyzmatdaşlyk şertlerini hödürleýäris, şeýle hem önümleri Russiýa we GDA sebitlerine iberýäris.
Gidrawlik silindrler önümçiligimiz, iň az bahadan gidrawliki enjamlary öndürmäge mümkinçilik berýän, oňat enjamlaşdyrylan ussahanamyzda ýerleşýär. CNC torbalaryndan başga-da, flotumyz içgysgynç, buraw, üweýji, CNC freze maşynlaryny öz içine alýar.Güýçli önümçilik bazasy gysga wagtyň içinde ýeňleri we çybyklary gaýtadan işlemegiň doly sikline mümkinçilik berýär we önümçiligiň ähli basgançaklarynda önümiň hiline gözegçilik etmek tehniki aýratynlyklarynyň ýokary derejesiniň kepili bolup durýar.Maşynlaryň giň topary, ähli önümçilik amallaryny - iş böleginden taýýar önüme çenli ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.Iň uly wezipeleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän döwrebap we ýokary takyk enjamlar bilen maşynlary yzygiderli täzeleýäris.
Qualityerli hil ülňülerine laýyklykda öndürýäris we işleýäris we müşderiniň talaplaryna laýyklykda önümiň ulanylyşyny üpjün edýäris!
Has giňişleýin maglumat üçin web sahypamyza giriň!size has giňişleýin maglumat berýäris!


Iş wagty: 24-2021-nji dekabry

Birleşiň

BIZI GÖRÜ ..
E-poçta täzelenmelerini alyň