Gidrawlik silindrleriň işleýşi

Enjamy dogry saýlamak käbir möhüm aýratynlyklary bilmegi talap edýär.Ilki bilen degişli porşeniň diametrini, ýagny gidrawlik silindriň itekleýän ýa-da çekiji güýjüniň bahasyny saýlamaly.Hasanyň diametriniň bahasy hem möhüm rol oýnaýar.Bu parametr zerur ýük göterijiligine we dinamiki ýük derejesine baglylykda saýlanýar.Bahasy nädogry saýlanan bolsa, iş wagtynda hasa egilip bilner.Porşanyň urmagy, öz gezeginde, işleýän bedeniň hereketine we enjamyň açylmadyk ýagdaýynda umumy ölçeglerine täsir edýär.Embygnalanda ölçegler merkezlerdäki aralyklar bilen kesgitlenýär.Gidrawlik silindri düzetmegiň usuly onuň dizaýnyna baglydyr.
Häzirki wagtda gidrawliki silindrler dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Zyňylýan awtoulag, ekskawator, traktor, metal kesiji maşyn we başgalar ýaly her bir mehaniki enjamda bu enjamlar ulanylýar.Wagtyň geçmegi bilen gidrawliki silindrleri bejermek zerur bolup biler, ýöne bu ýerde hiç hili kynçylyk ýok, sebäbi hünärmenler gysga wagtda öz işini ýerine ýetirerler we enjam gaýtadan işlär.
Gidrawlik silindriň işleýşi, suwuklygyň porşen bölegine basyş astynda berilmeginden we şeýlelik bilen güýç porşine berilmeginden ybaratdyr.Suwuklygyň zerur mukdarda akmagy üçin enjamda paýlaýjy bolmaly.Öň we yzky kirpikler gidrawlik silindri zerur ýagdaýda goramak üçin ulanylýar.
Hydhli gidrawlik silindrler birnäçe görnüşe bölünýär.
Actingeke hereket edýän silindr.Porzini iş ýagdaýyna getirmek üçin, işleýän suwuklygyň islenýän basyşy döredýän silindre girmegi zerurdyr.Silindr korpusynda ýerleşýän suwuklygyň üstünde bir çeşme hereket edende, yza gaýdýar.
TeleskopikŞeýle gidrawlik silindr esasan ýöriteleşdirilen enjamlarda we ýük awtoulaglarynda ulanylýar.Biri-birine ýerleşdirilen birnäçe silindr bar.Dizaýn teleskopik turba meňzeýär.
Iki gezek hereket edýän silindr.Işleýiş ýörelgesi ýeke herekete meňzeýär, ýöne ters tarapa porşen gelýän suwuklygy başga bir deşikden geçirýän basyş astynda hereket edýär.
Gidrawlik silindrleri ulanmagyň sferalary gaty uly.Dürli enjamlary belli bir tizlik we takyklyk bilen geçirmek zerur bolan ýerlerde zerur.


Iş wagty: 24-2021-nji dekabry

Birleşiň

BIZI GÖRÜ ..
E-poçta täzelenmelerini alyň