Satuwdan soňky hyzmat!

Öndürilen gidrawliki silindrleriň hiline aýratyn üns berýäris - ähli önümler, skameykada gözegçilik synaglaryndan geçmeýär.Hydhli gidrawlik silindrleriň kepillik möhleti bar - bir ýyl.
Zerur bolsa, sarp ediji üçin gidrawliki kepilligi abatlaýarys ýa-da şowsuz enjamy täzesine çalyşýarys.
Biziň kompaniýamyz, "Sarp edijileriň hukuklaryny goramak barada" hereket edýän kanuna laýyklykda Russiýa Federasiýasynyň we GDA-nyň kanunçylygynyň talaplarynyň ýerine ýetirilmegi üçin kepillik borçnamalarynyň kabul edilendigini tassyklaýar.
Kompaniýamyz, gidrawliki silindr pasportynda görkezilen ulanyş şertlerini we gurnamak we işlemek üçin tehniki talaplary ýerine ýetirmek şerti bilen satyn alan önümiňizde kemçilikleriň ýoklugyny, şeýle hem kepillik möhletiniň dowamynda ygtybarly işlemegi kepillendirýär. .
Bu kepillik bilen üpjün edilmeýän şertler:
Iş wagtynda önümiň adaty (adaty) könelmegi;
Önümiň nädogry işlemegi ýa-da gurulmagy netijesinde ýüze çykan bökdençlikler (önümiň pasportynda görkezilen düzgünleriň we şertleriň berjaý edilmezligi ýa-da bozulmazlygy);
Önümi munuň üçin laýyk däl beýleki enjamlar bilen bilelikde ulanandan soň ýüze çykan zyýan;
Güýçli ýeňip bolma, awariýa, sarp edijiniň ýa-da üçünji taraplaryň bilkastlaýyn ýa-da biperwaý hereketleri sebäpli ýüze çykýan bökdençlikler.
kepillik möhleti
pasportda görkezilenlere laýyk gelmeýän iş suwuklygynyň ulanylmagy we zerur arassalygyň suwuklygynyň arasyndaky tapawut;
gidrawlik silindriň öz-özüni sökmegi
gidrawlik silindriň dizaýnyna üýtgeşmeler
çeňňekleriň könelmegine sebäp bolýan baldaklara mehaniki zeper ýetmegi (tutgaýlar, dyrnaklar, çukurlar)
ýyrtylan sferik top çeňňegi bilen gidrawlik silindr (alma)
aşa basyşdan döreýän deformasiýa, ýagny:
gidrawlik silindriň yzky gapagynyň deformasiýasy (geometrik ölçegleriň üýtgemegi)
ýeňiň deformasiýasy (geometrik ölçegleriň üýtgemegi)
hasanyň deformasiýasy (geometrik ölçegleriň üýtgemegi)
hasanyň diametri boýunça bir bölejik emele gelýär, netijede dykyzlyk bolýar


Iş wagty: 24-2021-nji dekabry

Birleşiň

BIZI GÖRÜ ..
E-poçta täzelenmelerini alyň