nähili hyzmatdaşlyk etmeli

Kompaniýa 2006-njy ýylda döredileninden bäri kompaniýamyzyň gidrawlik silindr önümleri ABŞ-a we Günorta-Gündogar Aziýanyň käbir ýurtlaryna eksport edildi!2010-njy ýylyň başynda önümlerimiz kem-kemden Europeewropa, Russiýa Federasiýasyna we käbir Merkezi Aziýa ýurtlaryna satyldy!
Daşary ýurtly müşderilerimiz tarapyndan berlen nusgalara we çyzgylara laýyklykda ýörite önümleri gaýtadan işleýäris we harytlary daşary ýurda eksport etmek, üpjün etmek we ş.m. üpjün edýäris!
Bizde kämillik ýaşyna ýeten tehniki toparymyz we daşary söwda we satuw toparymyz bar, gözden geçirişden başlap, tassyklamany, önümi gaýtadan işlemekden halkara söwda eksporty deklarasiýasyna we halkara logistika üpjünçiligine çenli ajaýyp prosesi we kämillik tejribesi bar!
Siziň bilen özara peýdaly hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden garaşýarys!

i11

Müşderi hyzmaty

i22

BOM shemasy

i33

Soraglary ara alyp maslahatlaşyň

i44

nusga beriň

i55

Sargyt etmek üçin önümçilik

i66

Sargyt etmek üçin önümçilik


Birleşiň

BIZI GÖRÜ ..
E-poçta täzelenmelerini alyň