Gidrawlik silindr goşundylary MTZ we YUMZ

Gysga düşündiriş

Salgylanmak üçin ýörite zatlary görkeziň!

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň ulanylyşy

Gidrawlik silindr deşiginiň petiklenmegi, porşen rulmasynyň näsazlygy we soňraky bölejikleriň gidrawlik suwuklyga girmegi sebäpli ýüze çykýar.Porşanyň kellesi rulmany barlamak we bejermek / çalyşmak, gidrawliki ulgamy ähli süzgüçler bilen çalmak arkaly meseläni düzedip bilersiňiz.
Porzin çybygyny petiklemek umumy hyzmat meselesidir.Bu hadysanyň bolup biläýjek sebäbi, möhüriniň näsazlygy ýa-da hapalanmagy, şeýle hem aşa hapalanan iş gurşawy bolup biler.Meseläniň çözgüdi süzgüç elementlerini çalyşmak we rulmany barlamak üçin tutuş ulgamy ýuwmak bolar.
Gidrawlik silindrler maşyn gurallaryny, gidrawliki pressleri, ýörite enjamlary, şeýle hem köp sanly ýörite enjamlary (ekskawatorlar, ýükleýjiler, traktorlar, dürli göteriji enjamlar we mehanizmler) öndürmekde ulanylýan mehanizmleriň möhüm ýüklenen bölegi bolup durýar.
Gidrawlik silindrleri ulanmak birneme ygtybarly we gaty ýönekeý.Porşanyň özara garşylykly traýektoriýa boýunça eden hereketleri güýçleri dogry tarapa geçirmäge mümkinçilik berýär.Bu amal, gidrawlik silindr taýagynda suwuk sütüniň gidrostatik hereket ýörelgesine esaslanýar.Şonuň üçin dürli görnüşli gidrawliki silindrleri ulanmak gaty ýygydyr. Gidrawlik silindrler maşyn gurallaryny, gidrawlik pressleri, ýörite enjamlary, şeýle hem köp sanly ýörite enjamlary (ekskawatorlary) öndürmekde ulanylýan mehanizmleriň möhüm ýüklenen bölegi bolup durýar. , ýükleýjiler, traktorlar, göteriji enjamlaryň we mehanizmleriň her görnüşi).
Gidrawlik silindrleri ulanmak birneme ygtybarly we gaty ýönekeý.Porşanyň özara garşylykly traýektoriýa boýunça eden hereketleri güýçleri dogry tarapa geçirmäge mümkinçilik berýär.Bu amal, gidrawlik silindr taýagynda suwuk sütüniň gidrostatik hereket ýörelgesine esaslanýar.Şonuň üçin dürli görnüşli gidrawliki silindrleri ulanmak gaty ýygydyr.
MTZ, YuMZ, T-150, T-40, K-700, K-701, KhTZ traktorlary üçin gidrawliki silindrleri, şeýle hem garga, ekiş, pürküji, ekerançy ýaly oba hojalyk maşynlary üçin gidrawliki silindrleri öndürmek, traktorlar we oba hojalygy üçin enjamlar üçin pistonly gidrawlik silindrler içerki we daşary ýurt önümçiliginiň ýokary hilli böleklerinden (müşderiniň islegine görä) öndürilýär. Hydhli gidrawlik silindrler ýöriteleşdirilen stendde synag edilýär.Şonuň üçin gidrawlik silindrlerimiziň hiline 100% ynamly!Traktorlar we oba hojalygy üçin sargyt boýunça gidrawliki silindrleri öndürmek! Önümçilik wagty 25-35 gün!12 aýdan 24 aýa çenli gidrawliki silindrlere kepillik!
Mysal üçin, EO-2621 ekskawator tutawajynyň gidrawliki silindrini - 80.56.900 gidrawlik silindrini alalyň.Bu gidrawlik silindri dürli bellikler boýunça dürli kataloglarda tapyp bilersiňiz: 80.56.900, HZ 80.56.900, TsS 80.56.900, KUN 80.56.900, TsG1-80.56x900,11-UHL we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň

    Birleşiň

    BIZI GÖRÜ ..
    E-poçta täzelenmelerini alyň