kompaniýanyň profilleri

Qingdao Tongqing International Trade Co., Ltd.

Kompaniýamyz 2006-njy ýylda esaslandyryldy, köp ýyl bäri bazarlarda köp işleýär, önümleri yzygiderli täzeläp, önümiň ýokary hiline we satuwdan soňky hyzmatyna daýanmak bilen daşary ýurtly müşderiler bilen giň söwda gatnaşyklaryny ýola goýýar.
Öňe gidýän gidrawliki silindr önümleriniň täzelenmegini dowam etdirip, önümleriň hilini we işleýşini yzygiderli ýokarlandyrýarys.Şeýle hem, kompaniýamyza ösýän üstünlik gazanmaga mümkinçilik berýän önümiň hiliniň kepili esasynda satuwdan soňky hyzmaty yzygiderli gowulandyrýarys!
Kärhanalar netijelilige, önümler hiline, kärhananyň netijeliligi önümiň hiline baglydyr.Önümiň hili kärhananyň durmuşydyr.Kärhana hiliň we netijeliligiň kömegi bilen ýaşamaga çalyşýar, hilini äsgermezlik edýän kärhana barlyşyksyz.Önümiň hili kärhananyň geljegi we hemişelik mowzugy.Diňe hil bazarlary açar, diňe hiliň ýokarlanmagy öňe gidişlik eder!
Bütewilik, kämillige ymtylmak, ýokary hilli we ýokary netijeliligi saklamak, öz-özüňi öwrenmek, ösüş we ösüş.Bu biziň düşünjämiz.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kompaniýa 2006-njy ýylda döredileninden bäri kompaniýamyzyň gidrawlik silindr önümleri ABŞ-a we Günorta-Gündogar Aziýanyň käbir ýurtlaryna eksport edildi!2010-njy ýylyň başynda önümlerimiz kem-kemden Europeewropa, Russiýa Federasiýasyna we käbir Merkezi Aziýa ýurtlaryna satyldy!
Daşary ýurtly müşderilerimiz tarapyndan berlen nusgalara we çyzgylara laýyklykda ýörite önümleri gaýtadan işleýäris we harytlary daşary ýurda eksport etmek, üpjün etmek we ş.m. üpjün edýäris!
Bizde kämillik ýaşyna ýeten tehniki toparymyz we daşary söwda we satuw toparymyz bar, gözden geçirişden başlap, tassyklamany, önümi gaýtadan işlemekden halkara söwda eksporty deklarasiýasyna we halkara logistika üpjünçiligine çenli ajaýyp prosesi we kämillik tejribesi bar!
Siziň bilen özara peýdaly hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden garaşýarys!

Kompaniýamyzyň web sahypasyna hoş geldiňiz!Maglumatlarymyz bilen size kömek etmäge şat bolarys!
Kärhananyň ýokary tizlikli ösüşini amala aşyrmak üçin güýjümizi hiliň barlagyna gönükdirmek, önümçilik meýilnamasyny ýerlikli sazlamak, tehnologiki öndürijilige berk gözegçilik etmek, önümçilikde sarp etmegi azaltmak şerti bilen amatly bazar mümkinçiliklerinden peýdalanýarys. önümçiligiň ösüşine esaslanýan girdejini artdyrmak, potensial mümkinçiliklerden dogry peýdalanmak esasynda netijeliligi ýokarlandyrmak.

Europeanewropa we Amerikan standartlaryna laýyklykda ýokary hilli kombinasiýa möhürlerini ulanýarys.
Gidrawlik silindrlerimiziň her bir bölegi içerde gaýtadan işlenýär we öndürilýär, bu önümiň ýerlikli we ajaýyp ýygnalmagyny üpjün edýär!
Her öndürilen gidrawlik silindrine gözegçilik etmek üçin iň häzirki zaman gidrawliki basyş synag platformasyny kabul etmek, her gidrawlik silindriň syzmazlygyny we 25MPa-dan ýokary nebit basyşyny üpjün edip biler.Gidrawlik silindriň içerki we daşarky syzmagy üçin gözegçilik,
Müşderilere ýetirilýän gidrawliki silindrleriň laýyk we ýokary hilli bolmagyny üpjün etmek!


Birleşiň

BIZI GÖRÜ ..
E-poçta täzelenmelerini alyň